Klauzula zgody na korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej


Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Drzonowo 42, 86-230 Lisewo e-mailowo  zaz-drzonowo@wp.pl, telefonicznie 56/ 675 89 28.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres annastanula@jumi2012.pl .
Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest uzależnione od przyczyny kontaktu z administratorem i tak:
1)       Twoje dane kontaktowe – adres e-mail -  przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody w celu przyjęcia korespondencji, jej analizy oraz ewentualnie udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a),
2)       W przypadku gdy treść Twojej wiadomości będzie zawierała informacje, które spowodują konieczność podjęcia przez administratora przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa będą one przetwarzane m.in. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w przepisach szczególnych lub art. 6 ust. 1 lit e) RODO, kiedy dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez administratora w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 
1.              Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące dla administratora usługi wsparcia w zakresie IT, zewnętrznym kancelariom prawnym oraz przewoźnikom pocztowym w celu dostarczenia korespondencji w toku sprawy.
 
2.              Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:
1)       w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od ostatniego kontaktu drogą elektroniczną z administratorem,
2)       w pozostałych przypadkach, gdy treść Twojej wiadomości była podstawą do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych o zakresie, sposobie i zasadach przetwarzania tych danych zostaniesz poinformowany odrębnie.
 
3.              Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń, przysługuje Ci:
­    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
­    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
­    prawo do usunięcia danych,
­    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
­    prawo do przenoszenia danych,
 
4.              Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do udzielenia odpowiedzi niezbędne jest jednak przekazanie przez danych kontaktowych (adres e-mail, telefon lub adres korespondencyjny).
 
5.              W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
6.              Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
7.              Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lubańska (21 stycznia 2020)
Opublikował: Anna Zach (21 stycznia 2020, 11:20:52)

Ostatnia zmiana: Anna Zach (21 stycznia 2020, 11:46:49)
Zmieniono: Edycja tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 89